აზომვები

უკან

აზომვები

სიუჟეტი გახმიანებულიყო აეხილა უჩინარის გადააქნია

პროექტირება

პროექტირება

იზოლაცია-აკუსტიკა

იზოლაცია-აკუსტიკა

გახმოვანება, განათება, მექანიზაცია

გახმოვანება, განათება, მექანიზაცია
კომპანია „აკუსტიკო“ აკუსტიკურ აზომვით სამუშაოებს აწარმოებს პროფესიული და სერთიფიცირებული საზომი ხელსაწყოთი NTI Audio XL2, Microphone M2230 (Class 1). აზომვითი სამუშაოების შედეგები მუშავდება პროგრამაში NTI Audio Data Explorer, რისი მეშვეობითაც სიღრმისეული ანალიზი უკეთდება აზომვების შედეგად მიღებულ შედეგებს. 

ხმის იზოლაციის აზომვითი სამუშაოები წარმოებს შემდეგი სტანდარტების შესაბამისად:
  • ISO 140-4:1998 Acoustics. Measurement of sound insulation in buildings and of building elements. Field measurements of airborne sound insulation between rooms.
  • ISO 140-7:1998 Acoustics. Measurement of sound insulation in buildings and of building elements. Field measurements of impact sound insulation of floors.
აზომვები - ფოტო 1 აზომვები - ფოტო 2

აზომვების შედეგად მიღებული შედეგების შეწონვა ხორციელდება შემდეგი სტანდარტების შესაბამისად:

  • ISO 717-1:1997 Acoustics. Rating of sound insulation in buildings and of building elements. Airborne sound insulation.
  • ISO 717-2:1997 Acoustics. Rating of sound insulation in buildings and of building elements. Impact sound insulation.
აზომვების შედეგების გათვალისწინებით შესაძლებელია ჩავატაროთ სამშენებლო/საპროექტო უბნის დღე-ღამის ფონური ხმაურის 3D მოდელირება, რაც უამრავ შესაძლებლობებს აჩენს პროექტირების პროცესის გაუმჯობესების კუთხით.

აზომვები - ფოტო 3 აზომვები - ფოტო 4